The Meçite Hamam2015-06-18T11:33:10+00:00

Shekulli 16

  • Administrimi: Komunitetit Musliman i Shqipërisë; Pronarët;Instituti i Monumenteve të Kulturës, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastra

Hamami i Meçites është ndërtuar në shekullin e 16-të. Si dëshmi e ndikimit të arkitekturës osmane. Monumenti bart vlera të teknikës së përdorur dhe kompozimit arkitektonik. Në Lagjen Meçite ndodhet një komplekst shume interestant i besimit musliman që përfshin rënojat e një xhamije,7 kroje dhe një hamam. Hamami Meçite, është një nga godinat tradicionale të ndërtuara në qytetin e Gjirokastrës në periudhën osmane që ka mundur të trashëgohet deri në ditët e sotme. Edhe pse në përmasa modeste ai përfaqëson një dëshmi interesante në larminë e madhe të monumenteve dhe të arkitekturës vernakulare të periudhës osmane në Gjiorkastër në bashkëekzistencë me dëshmitë e kulturave më të hershme mesjetare. Hamami Meçite përfaqëson një ndërtesë arkitektonike të ngritur gjatë sundimit osman në Shqipëri që jep dëshmi të teknikave të larta, arkitekturës dhe vlerave kulturore të kohës. Hamami mbart një vlerë të veçantë për komunitetin musliman shqiptar dhe njëkohësisht përfaqëon një monument me vlera të mëdha të traditës dhe historisë.


 

Versioni Anglisht

The Meçite Hamam was built in the 16th century AD. As an evidence of the influence of the Ottoman architecture in Albania. The Hamam bears technical and architectural values. The Meçites Quarter boasts an interesting Muslim complex comprising the ruins of a mosque – mosque of Hadji Murad (Murad the pilgrim), seven fountains and a Hammam. The Hamam – a traditional Turkish bathhouse, is one of the 10 public baths originally built in the city of Gjirokastra during the Ottoman period and preserved up to the present day. Although small in size it is an interesting evidence to the various types of monuments and vernacular urban housing of the Classical Ottoman period, coexisting with the various Medieval cultures which preceded it. The Meçite Hamam is the only construction of this type in the city of Gjirokastra. The bathhouse is mentioned for the first time by the Turkish traveler of the 17th century Evlia Celebi. The Hamam has an important religious value for the Muslim community in Albanian bearing historical and traditional values.

400px-Hamam_of_Gjirokastra_1