Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK) në bashkëpunim dhe me mbështetjen financiare të UNESCO’s, si dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe organizatës ndërkombëtare ICOMOS, organizon Trajnimin mbi Hartimin e Indikatorëve të Monitorimit për Qendrat Historike Berat dhe Gjirokastër, Pasuri Botërore.
Trajnimi zhvillohet në datat 27-29 Prill 2016 në Berat, Gjirokastër dhe Tiranë. Trajnimi do të drejtohet nga dy ekspertë ndërkombëtarë të ICOMOS; z. Jukka Jokilehto dhe z. Tamas Fejerdy. Në këtë trajnim do të marrin pjesë përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, IMK, Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Berat dhe Gjirokastër, Bashkisë Berat dhe Bashkisë Gjirokastër si dhe Zyrës së Administrimit dhe Koordinimit, Butrint.

The Institute of Cultural Monuments “Gani Strazimiri” in collaboration and with the financial support of UNESCO, also in collaboration with the Ministry of Culture of Albania and ICOMOS organizes the Training Workshop on the Development of Monitoring Indicators for the World Heritage property “Historic Centres of Berat and Gjirokastra”
The training workshop shall take place in 27-29 April 2016 in Berat, Gjirokastra and Tirana. It shall be led by two international experts from ICOMOS; Mr.Jukka Jokilehto and Mr. Tamas Fejerdy. Representatives of the Ministry of Culture, Institute of the Cultural Monuments, Regional Directorates of National Culture of Berat and Gjirokastra, Local Governments of Berat and Gjirokastra as well as the Office of Administration and Coordination of Butrint shall participate in this training.