Xhamia e Allajbegise2015-04-16T14:40:02+00:00

Burim, Dibër

Shekulli i 16të

Administrimi: Myftinia e Peshkopisë Instituti i Monumenteve të Kulturës Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës, Shkodër

Xhamia e Allajbegisë ndodhet në një fushë të hapur pranë fshatit Burim në rajonin e Dibrës. Ajo është ndërtuar në vitin 1578 dhe i takon tipologjisë së xhamive të vogla monumentale me kupolë, minare dhe hajat. Teknika e përdorur e klauzonazhit është një veçori e rrallë për rajonet verilindore të Shqipërisë. Xhamija e Allajbegisë përbëhet nga salla e lutjeve në formë kubike e mbyllur me një kuve, minareaj dhe themelet e një portiku të shembur si pasojë e një tërmeti. Dera në anën veriore shërbente për të hyrë në sallën e lutjeve. Mihrabi dhe gjurmë të mimbar janë gjetur në murin jugor të dhomës të ndërtuar me dru. Salla e lutjeve është mbuluar nga një kupolë në formë sferike. Në muret perëndimore, jugore dhe lindore janë vendosur nga tre dritare në dy rreshta, ndrësa në murrin verior ndodhen vetëm në një rresht. Xhamija e Allajbegisë përfaqëson një monument me rëndësi kombëtare I shpallur ne vitn 1970 monument kulture i kategorisë së parë.


Versioni Anglisht

Burim, Dibra district

16th century AD

Management: Muftiny of Peshkopia Institute of Cultural Monuments Regional Directorate of Cultural Monuments in Shkodra

Allajbegia Mosque is situated in an open field near the Village Burim, in the District of Dibër. It was built before 1578 and belongs to the typology of small monumental mosques with dome, minaret and porch. The technique used is that of cloisonné, which is quite unusual in the North East part of Albania. The mosque of Allajbegia is composed of the prayer hall in cubic volume, covered by a dome, the minaret (only the basement) and the foundations of the portico collapsed after an earthquake. A door in the north, near the minaret serves to enter the prayer hall. The Mihrab niche and the mimbar traces are situated in the southern wall of the room, built by using wooden materials. The prayer hall is covered by a spherical dome. It is lit by ten windows. The windows are placed by three in two rows in the Western, Southern and Eastern wall; only one row in the northern wall. The Mosque of Allajbegia was proclaimed Cultural Monument of the first category in 1970.420px-Allajbegia_1