Kursi Rajonal: “Promovimi i qasjeve me fokus Komunitetin – Përfshirja e Komuniteteve në Konservimin e Natyrës dhe Kulturës”.

Në datat 4-13 tetor 2016, në Rajonin e Liqenit të Ohrit, ICCROM, IUCN, ICOMOS, UNESCO, në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” dhe Qendrën Rajonale për Konservim dhe Restaurim të Evropës Juglindore, do të organizojnë kursin rajonal: “Promovimi i qasjeve me fokus Komunitetin – Përfshirja e Komuniteteve në Konservimin e Natyrës dhe Kulturës”.
Ai ka për qëllim forcimin e njohurive, aftësive dhe rritjen e ndërgjegjësimit për angazhimin e Komuniteteve në Menaxhimin e Trashëgimisë dhe në veçanti për përfshirjen e tyre në të gjitha aspektet e procesit të Trashëgimisë Botërore.
Kursi është përgatitur për një numër maksimal prej 20 pjesëmarrësish. Dhjetë pozicione do të rezervohen për ekspertë të angazhuar drejtpërdrejtë në projektin e UNESCO-BE “Drejt një Qeverisjeje të përbashkët të Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore Ndërkufitare të Rajonit të Liqenit të Ohrit”. Dhjetë vendet e mbetura do të jetë të hapura për specialistë/ekspertë të trashëgimisë kulturore, natyrore dhe mbrojtjes e mjedisit të cilët dëshirojnë të ndajnë përvojat e tyre si dhe të forcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre.
Afati i fundit për aplikim: 20 Korrik 2016
Për më shumë informacion si dhe për Formularin e Aplikimit konsultoni:

 

http://www.iccrom.org/course-on-promoting-people-centred-approaches/

Njoftim

NJOFTIM

 1. Autoriteti shites: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë

 1. Data e zhvillimit te ankandit:03.2016 ora 11:00
 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand Publik i Hapur
 3. Objekti i Shitjes: Shitja e Automjetit tip Fiat Ulysse
 4. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300
 5. Vlera fillestare: 49 152 lekë me TVSH
 6. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152.

 1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:03.2016 ora 11:00
 2. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen prane Autoritetit Shites

 

Për më shumë klikoni në:  … më shumë

NJOFTIM 4

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e katërt të hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 19.01.2016 ora 11:00
2. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 19.01.2016 ora 11:00
3. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300.
4. Vlera fillestare: 76 800 lekë me TVSH.
5. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,
Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152

NJOFTIM 3

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e tretë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse, në datë 02/12/2015, ora 11:00.

 

NJOFTIM 2 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e dytë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

Për më shumë klikoni linkun          …më shumë

 

NJOFTIM

 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

 

Për më shumë klikoni linkun

 

NJOFTIM I NDRYSHIMIT TË DATËS SË ZHVILLIMIT TË ANKANDIT :     … më shumë

RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

Vazhdojnë punimet në Kishën e Ristozit nga  sipermarrësi i punimeve, shoqeria  “ E shkuara për të ardhmen” sh.p.k. me administrator zotin  Kliti KALLAMATA  . Çdo hap i punimeve restauruese  ndiqet nga specialistet e Institutit të Monumenteve të Kulturës duke ruajtur vlerat e trashegimisë dhe eleminuar rrezikun e degradimit të elementeve të veçantë historik që ka ky monument kulture, si konsolidimi dhe konservimi i pikturave murale, konsolidimi i mureve dhe qemereve karakteristike per kete objekt, restaurimi i kupolës dhe çatise etj.

Rehabilitimi i Pazarit te Korçës

Me iniciative te Ministrise se Kulturës dhe Institutit te Monumenteve të Kulturës po bëhet Rehabilitimi i Pazarit te Korçës.  Investimi u krye  në bashkëpunim të AADF dhe Bashkise Korçë. Restaurimi i objekteve monument kulture  u krye duke restauruar dhe konservuar  detajet e vecanta dhe karakteristike për trashegimine kulturore  të ketij objekti  si kornizat, catite, vetratat, dyert, qepenat etj. Kjo punë po bëhet  duke ruajtur hap pas hapi të gjitha vlerat e trashegimise kulturore.

 

Diagnostikimi jo dëmtues me ED–XRF për njohjen e elementeve kimike të pigmenteve në disa ikona të MHK – së Tiranë

Në laboratorin e Restaurimit të Veprave te Artit në Institutin e Monumenteve të Kulturës u kryen analizat diagnostikuese për njohjen e elementeve kimike të pigmenteve të përdorur në ikonat: Mbledhja e Kryeengjëjve“,“Mandili i Krishtit,Shën Mëria me Krishtinpjesë e ikonave të fondit në Muzeun Historik. Analizat me metodën jo dëmtuese ED–XRF u kryen nga Prof. Nikolla Civici specialist pranë Institutit të Fizikës Bërthamore të Aplikuar në bashkëpunim me specialistët e sektorit të Veprave të Artit në IMK. Këto analiza shkencore i paraprijnë procesit të pastrimit pasi në fazat e mëparshme të ndërhyrjes në ikonat e lartpërmendura janë kryer disifektimi dhe  konsolidimi i suportit, ringjitja e pelikulit piktorik, konsolidimi i gruntit si dhe një sërë testesh paraprake me Testin e Solubilitetit (tretshmerisë) Wolbers – Cremonesi, Resin Soaps DCA-TEA, Solvent Gels, Emulsione Grassa Basica, Emulsione  Grassa Acida për të përcaktuar fd e përshtatshme.

Konferenca në Bonn, Vendimi i marrë në Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Konferencë për mediat e Ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro, lidhur me vendimin e fundit të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Sesioni i 39 i Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s zhvillohet në Bon, Gjermani në datat 28 Qershor – 8 Korrik, ku Shqiperia u perfaqesua nga delegacioni zyrtar.
Komiteti kryesohet nga Prof. Maria Böhmer, Ministre e Shtetit e Republikës  Federale të Gjermanisë për çështjet e kulturës dhe të edukimit.

Gjatë këtij sesioni Komiteti i Trashëgimisë Botërore diskutoi Raportin e fundit të Gjendjes së Konservimit (SoC) të Qendrave Historike të Gjirokastrës dhe Beratit  (site të regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s), paraqitur nga Shteti Shqiptar në Shkurt 2015.

Ky tip raporti ndryshe nga raportet periodike është pjesë e bashkëpunimit ad hoc që Ministria e Kulturës dhe Instituti i Monumenteve të kulturës zhvillon me UNESCO-n që nga vjeshta 2013 për shkak të gjendjes së degraduar të monumenteve në vitet e shkuara.

Duhet të theksojmë se sidomos vitet 2011, 2012-2013 janë vite të rënduara të marrëdhënieve të shtetit shqiptar me UNESCO-n, pasi misionet speciale të monitorimit kanë prodhuar raporte emergjence pas vizitave dhe informacioneve të gjendjes së Qendrave historike të Gjirokastrës dhe Beratit.

Në raportin e posaçëm të vitit 2013:
“Qendra e Trashëgimisë Botërore konsideroi se përmasat e ndërtimeve pa leje në këto dy qytete janë alarmante dhe konstatoi se nuk ka asnjë plan veprimi nga Shteti palë për ta ndaluar këtë dëmtim.
Po ashtu trashëgimia kulturore ishte në situatë shumë të vështirë dhe kishte pësuar degradim për shkak të punimeve të ndërtesave ilegale dhe të mungesës së masave për t’i trajtuar këto dhunime.”

Në të njëjtën periudhë, Qendra e Trashëgimisë Botërore paraqiti ankesa për moskomunikim nga ana e shtetit shqiptar me UNESCO-n çka rëndoi dhe marrëdhëniet me këtë organizatë kaq të rëndësishme për Kulturën dhe arsimin e shteteve anëtare.
Për këto arsye, dy qendrat historike ishin vendosur në monitorim të rreptë me paralajmërimin për t’u përfshirë në listën e siteve të rrezikuara të Trashëgimisë Botërore.

Ministria e Kulturës, që ditën e parë të funksionimit të saj, e ka konsideruar si një prioritet absolut reformën e plotë në trashëgimi dhe në sistemin e menaxhimit të saj, si dhe rishikimin dhe rindërtimin e marrëdhënieve me UNESCO-n në shërbim të mbrojtjes, njohjes dhe promovimit të vlerave jo vetëm të 2 qyteteve pjesë e trashëgimisë botërore por të të gjithë trashëgimisë tonë kulturore.
Komunikimi i rregullt dhe raportimi sipas të gjitha standardeve, i punës së kryer çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, me monumentet, me restaurimet, me ndërhyrjen në monumente me operacione shpëtimi sipas një liste prioritare, rindërtimi i inventarit të monumenteve, i papërditësuar që prej 25 vitesh, këshillimi me UNESCO-n për çdo hap të hedhur, dhe sidomos moratoriumi i tetorit 2013 për të pezulluar lejet zhvillimore në zonat e trashëgimisë, shënoi një ngjitje në shkallën e vlerësimit nga ana e UNESCO-s në vitin 2014.

POR:
Raporti i fundit paraqitur nga Ministria e Kulturës dhe Instituti i Monumenteve, në shkurt të 2015 u bë objekt shqyrtimi i sesonit të Komitetit të Trashëgimisë Botërore që po zhvillohet në Bon.

DJE:
Komiteti, pasi vlerësoi progresin e arritur në menaxhimin e sitit të Gjirokastrës dhe Beratit gjatë dy viteve të fundit, vendosi në mënyrë unanime që kjo pasuri NUK do të përfshihet në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik.  
Rezoluta e miratuar vlerëson ecurinë në reforma dhe masat e marra nga qeveria shqiptare për ndalimin e ndërtimeve të paligjshme dhe zbatimin e rekomandimeve të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe  Misionit Monitorues të ICOMOS në 2012, në reformat e kryera në menaxhimin e trashëgimisë.

PO KËSHTU:
Rezoluta i kërkon qeverisë shqiptare: të miratojë dhe zbatojë sa më parë Projekt Ligjin për Trashëgiminë Kulturore si dhe Rregulloren e Re të Administrimit dhe Menaxhimit të Qendrës Historike të Gjirokastrës;  të zbatojë rekomandimet për mbrojtjen e Vlerës Universale së Jashtëzakonshme (OUV) të Gjirokastrës dhe Beratit; të bashkërendojë  Strategjinë për Zhvillimin e Turizmit me Planin e Menaxhimit të qendrave historike të Gjirokastrës e Beratit.

Në përgjigje të kësaj Rezolute, kam kënaqësinë sot të ndaj me ju faktin se:
–    Projekt-ligji për Trashëgiminë kulturore për të cilin Ministria e Kultures po punon qysh prej me shumë se një viti, do të paraqitet brenda korrikut në qeveri,
–    Rregullorja e re e qendrës historike të Beratit është aprovuar tashmë nga Qeveria shqiptare.
–    Rregullorja e re e qendrës historike të Gjirokastrës, do të shqyrtohet për miratim në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të mërkurën e ardhshme.
–    Instituti i Monumenteve të Kulturës në bashkëpunim me drejtoritë rajonale, monitoron dhe ndjek çdo projekt restaurimi, dhe po procedon me ndërtimin e zonave të mbrojtjes të të gjithë monumenteve të kulturës dhe të zonave historike.
–    Po kështu jemi në fazën e hartimit të strategjisë së re të zhvillimi të Turizmit kulturor që do të plotësohet në bashkëpunim me bashkitë e reja që u krijuan pas Reformes administrative territoriale.
Në vijim Qeveria shqiptare do të dorëzojë në dhjetor 2015, pranë Qendrës së Trashëgimisë Botërore, raportin e radhës të monitorimit të siteve të Gjirokastrës e Beratit ku parashikojmë të kemi inventarin e plotë të monumenteve në masën 100%, listën e monumenteve të restauruara deri në atë fazë, dhe planin e menaxhimit.

Denoncim: Shkelje e ligjit nga Bashkia e Tiranës

Ministria e Kulturës denoncon shkeljen e ligjit nga Bashkia e Tiranës, lidhur me prishjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Akt i rëndë, i kryer natën dhe në shkelje të plotë me ligjin.
Ministria e Kulturës sqaron sa më poshtë:
Duke u gdhirë data 16-06-2015 Drejtoria Rajonale e Kultures Kombëtare u njoftua se
në Tiranë kishte nisur të prishej një vilë. Pas verifikimit rezultoi se është vila me numër indetifikimi V–11 në rrugën “Asim Zeneli”. Kjo vilë është vendosur në mbrojtje paraprake me vendim të KKR-së, të datës 15 korrik 2014 (bashkëngjitur).
Ky vendim prodhoi pasaportën e mbrojtjes paraprake (bashkangjitur), vendim i cili u rinovua në datën 16.01.2015 nga KKR, dhe që vijon të jetë në fuqi. Pas kësaj ngjarje, Ministria e Kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoria rajonale përkatëse, u vunë në lëvizje menjëherë dhe ndërmorën të gjitha hapat e parashikuar nga ligji. Eshtë bërë inspektimi dhe është mbajtur procesverbali në vend, nga i cili rezulton se është prishur pothuajse gjysma e vilës gjatë natës me 15.06.2015.
Në mënyrë urgjente nga institucionet përgjegjëse u janë dërguar brenda datës 16.06.2015 dy shkresa Bashkisë së Tiranës dhe IKMT për shkelje të ligjit te trashegimise nga Bashkia e Tiranës, si dhe Drejtorisë së Policisë së Qarkut Tiranë për të denoncuar këtë akt të kundërligjshëm në dëm të trashëgimisë kulturore.
Leja zhvillimore e datës 06 tetor 2014 dhe vendimi përkatës i kryetarit të Bashkisë së Tiranës janë në shkelje me vendimin e KKR-s të sipërpërmendur dhe me Ligjin e Trashëgimisë Kulturore i cili shprehet qartesisht ne nenin 12 se ndalohet cdo nderhyrje ne objektet ne mbrojte si monument kulture.
Drejtoria Rajonale ka kryer tashmë denoncimin në polici dhe ka bërë njoftimin në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit.
IMK nga ana e saj ka nisur gjithashtu shkresë në Bashkinë e Tiranës ku kërkohet informacion për :
1. Lejen Zhvillimore të Ndërtimit, Nr. 8771/10 të datës 06.10.2014 për strukturën banim dhe shërbime 4 dhe 6 kate me 2 kate parkim nëntokë.
2. Lejen e prishjes së objektit.


Ndërkohë IKMT-ja nga data 16.06.2015 ka kryer pezullimin e veprimeve të mëtejshme dhe ka njoftuar subjektin e ndertimit për pezullim.
Ministria e Kulturës denoncon me forcë shkeljen e ligjit nga Bashkia aktuale e Tiranës, dënon këtë krim kundër trashëgimisë kulturore, kundër shpirtit të qytetit.
Duke u bashkuar me shqetësimin e opinionit publik u bëjmë thirrje organeve të drejtësisë të ndjekin të gjitha procedurat ligjore për këtë akt flagrant.
Po kështu i bëjmë thirrje çdo subjekti që të mos gabojë, të mos guxojë të prekë monumentet e kulturës, qofshin ato private apo publike.
Nuk do të lejojmë askënd të përsërisë krimet ndaj trashëgimisë dhe do të detyrojmë me forcën e ligjit ta rindërtojë atë që ka dëmtuar, për t’i thënë ndal karshillëkut ndaj shtetit dhe ndaj ligjit.

Aplikim për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zhvillimit të politikave rinore, shpall hapjen e thirjes për aplikim për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

Ky program është mundësi për të rinj profesionistë, 21 deri 26 vjeç, të cilët  janë të diplomuar në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor” dhe janë të interesuar për të patur praktikë pune në sektorin publik.

Nëse jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit publik dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike dhe komunikimi

Kujdes: duhet të keni përfunduar minimalisht studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’.

Ky program do të zgjasë 3 muaj dhe është pa pagesë.

Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike nga institucionet përkatëse.

 

 

PËR MË SHUMË INFO DHE MËNYRËN E APLIKIMIT KLIKONI NË :

Praktika Sociale

Marrëveshja e bashkëpunimit me Palazzo Spinelli

Zgjerimi i bashkëpunimit dhe partneritetit me institucionet vendase dhe ndërkombëtare synon të sjellë jo vetëm mbështetje financiare që është e pamjaftueshme krahasuar me problematikën, por dhe ekspertizën ndërkombëtare të institucioneve më elitare botërore.

Kjo marrëveshje ka për qëllim të rrisë kapacitet në fushën e:

 

 1. Trajnimit dhe Edukimit nëpërmjet krijimit dhe drejtimit të shkollave, qendrave kulturore, laboratorëve të restaurimit, instituteve të trajnimit të vazhdueshëm që synojnë përmirësimin e mjeshtërisë së ndërhyrjeve në objektet e trashëgimisë, rritjen e aftësisë së restauratorëve në shqipëri për mbrojtjen e trashëgimisë dhe ruajtjen e saj.
 2. Organizimin e projekteve kërkimore shkencore, për përvetësimit të teknikave më të mira që aplikohen sot në botë për restaurimin dhe konservimin e veprave të artit dhe monumenteve të kulturës.
 3. Projektimin e masterplaneve specifikë të zhvillimit dhe promovimit turistiko-kulturor të territorit ose të zonave specifike me interes artistik dhe kulturor.
 4. Ndërhyrje specifike në trashëgimi kulturore. Këto do të jenë ndërhyrje të specializuara në konservimin, restaurimin shkencor të objekteve muzeale; piktura mbi kanavacë dhe mbi dru, afreske, materiale letre (restaurimi i librave, pergameneve, printimeve, vizatimeve, dhe objekteve të tjera), qeramikë, vitreo, lapidarë dhe mozaikë, metale etj.
 5. Aktivitete të botimit dhe publikimit në formate online, tekste në lidhje me trashëgiminë kulturore materiale dhe jomateriale. Veprime konkrete për realizimin e portaleve specifike online për shfrytëzimin e informacionit në lidhje me trashëgiminë kulturore, mjedisore, historiko-artistike të vendit.

 

Në punën tonë është shumë e rëndësishme të krijojmë partnerë të ndryshëm me të cilët ndajmë të njëjtin qëllim, mision dhe vizion.

 

Ky partneritet synon të bëhet në përputhje me fushën tonë të veprimit, duke u mbështetur në kompetencat që na jep Ligjit nr.9048, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë Kulturore” i ndyshuar.

 

Nëpërmjet marrëveshjes mendojmë të krijohet një model të ri i punës dhe menaxhimit të trashëgimisë duke rritur përfitimet që vijnë nga projekte që financohen nga Institucione ndërkombëtare dhe organizma të ndyshëm donator dhe mbështetës të ruajtjes së trashëgimisë kulturore.

 

Më poshtë mund të klikoni për të parë broshurën, Pallatin Spinelli, gjithashtu edhe Istitutin për Arte dhe Restaurim.

 1. Broshura
 2. Pallati Spinelli
 3. Istituti për Arte dhe Restaurim