Ruajtja dhe rijetëzimi i Trashëgimisë Kulturore. Tragjasi i Vjeter

Ruajtja dhe Rijetëzimi i trashëgimisë kulturore është pjesë e rëndësishme e misionit të Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Kulturës (MK). Ky aktivitet paraqet rezultatet e një bashkëpunimi të ngushtë e të suksesshëm midis Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) dhe IMK për evidentimin, njohjen, dhe propozimeve konkrete për rijetëzimin e Fshatit rrënojë të Tragjasit të vjetër. Botimi “Trashëgimi në rrënoja e fshatit të braktisur mesjetar të Tragjasit: Ruajtja dhe rivitalizimi i së harruarës”, me autor Florian Nepravishta, Ledita Mezini, Arta Dollani u realizua me mbështetjen financiare të IMK-së. Ky botim paraqet punën e kryer në kuadrin e kerkimit akademik te FAU te zhvilluar me studentët e vitit të pestë (viti akademik 2015-2016) në bashkëpunim me IMK. Në të propozohet që kjo trashëgimi të mos mbetet si një relike e pashfrytëzuar por e rijetëzuar për një përdorim të dobishëm shoqëror. Aktiviteti do të përfshijë një ekspozitë të FAU mbi projekt propozimet e realizuara nga studentët si dhe promovimin e Botimit të sipërpërmendur. Aktiviteti do të vijojë me diskutime në grupe më të ngushta interesi (specialistë dhe banorë të zonës) mbi mundësitë e zhvillimit në të ardhmen të fshatit rrënojë të Tragjasit.

Koncepti i Rijetëzimit është trajtuar në disa nene të Draft Ligjit për Trashëgiminë Kulturore (TK) për rëndësinë e tij në ruajtjen e qëndrueshme të ndërtimeve dhe siteve të trashëgimisë kulturore. Si i tillë prek një gamë të gjerë interesash e fushash: specialistë të fushës së TK (restaurues të arkitekturës dhe të artit), studentë dhe profesionistë të lirë në arkitekturë, komunitet lokal etj. Gjatë këtij aktiviteti do të diskutohet me grupet e interesit të pranishme, mbi trajtimin e kësaj teme në Draft Ligj dhe mbi vizionin e MK dhe IMK për ruajtjen dhe rijetëzimin e TK.

Në përmbyllje të aktivitetit do të promovohen edhe botimet më të fundit të IMK-së të realizuara gjatë vitit 2017: Revista periodike “Monumentet” Nr. 56 si dhe “Analizë strukturore, Metoda Përforëcuese dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike” – botim i Kursit të Trajnimit me të njëjtin titull.

Dosja e Kandidimit të pjesës Shqiptare të Liqenit të Ohrit

Dosja e Kandidimit të pjesës Shqiptare të Liqenit të Ohrit u dorëzua në Qendrën e Trashëgimisë Botërore UNESCO, brenda afateve për t’u marrë në shqyrtim në Mbledhjen e Komitetit të Trashëgimisë Botërore 42COM e planifikuar të zhvillohet në Manama, Bahrain në korrik 2018.

Liqeni i Ohrit nga më të bukurit dhe më të vjetrit në botë, frymëzim gojëdhënash dhe legjendash shekullore është një nga burimet më unikale të biodiversitetit në Evropë .

Përgatitja e Dosjes së Kandidimit është rezultat i një pune voluminoze 3 vjeçare në kuadër të projektit “Drejt një qeverisjeje të përbashkët të trashëgimisë natyrore dhe kulturore ndërkufitare të rajonit të Liqenit të Ohrit”.

Ky projekt mbështeti një proces gjithëpërfshirës për planifikimin e menaxhimit të integruar dhe përgatitjen e Dosjes nga ana e autoriteteve shqiptare për të zgjeruar pasurinë e Trashëgimisë Botërore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore e rajonit të Liqenit të Ohrit” (regjistruar në Listën e Pasurive Botërore në vitin 1979) edhe në pjesën shqiptare të Liqenit të Ohrit. Projekti ka angazhuar institucionet shtetërore qendrore dhe vendore të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë përgjegjëse për mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe planifikimin urban dhe turizmin.

Dosja e Kandidimit u përgatit nga grupi teknik i përbashkët i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministrisë së Kulturës dhe tre ekspertë kombëtarë.

Koordinator i projektit është – UNESCO, Qendra për Trashëgiminë Botërore

Institucionet kryesore partnerë në projekt:

– Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e Republikës së Shqipërisë, MTM – me institucionet e varësisë: AKZM, ARZM,
– Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë
– Instituti i Monumenteve të Kulturës
– Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, Korçë
– Bashkia Pogradec
– Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë Ministria e Kulturës – Zyra për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore (ZMTK)
– IUCN (Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës)
– ICOMOS (Këshilli Ndërkombëtar për Monumentet dhe Sitet)
– ICCROM (Qendra Ndërkombëtare për Studimin e Ruajtjes dhe Restaurimit të Pasurisë Kulturore)

Grupi i përbashkët ndërinstitucional i punës për përgatitjen e dosjes së kandidimit:

– Pëllumb Abeshi, Drejtor i Përgjithshëm i Politikave dhe Mjedisit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
– Arta Dollani, Drejtor i Përgjithshëm, Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Focal Point Kombëtar për Trashëgiminë Botërore
– Elvana Ramaj, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
– Kozeta Angjeliu, Drejtor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Kulturës, Ministria e Kulturës
– Sonila Kora – Ministria e Kulturës, Marsela Plyku Demaj, Joli Mitrojorgji, Endrita Mulleti – Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”
– Shpresa Harasani – MTM, Silvamina Alshabani – Agjensia Kombëtare e Mjedisit, Holta Çopani – Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
– Arian Merolli, Bashkia Pogradec
– Alexandra Fiebig, Qendra e Trashëgimisë Botërore
– Oliver Avramovski, Mike Appleton, IUCN
– Luisa De Marco, ICOMOS

Ekspertë Kombëtare në përgatitjen e dokumentit të kandidimit

Prof. Dr. Spase Shumka
Prof. Dr. Lulzim Shuka
Prof. Dr. Lorenc Bejko

http://whc.unesco.org/en/lake-ohrid-region/

KURS TRAJNIMI KOMBËTAR

Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare – “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”.

Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK),  ka kënaqësinë të njoftojë se në datat 30 Tetor – 10 Nëntor do të zhvillohet kursi i trajnimit kombëtar: Forcimi i Kapaciteteve në Fushën e Trashëgimisë Kulturore nëpërmjet Kurseve të Trajnimit Kombëtare –  “Analizë Strukturore dhe Metoda Përforcuese si dhe Teknika të Muraturave në Ndërtesat Historike”.

Ky kurs trajnimi organizohet nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me IMK, koordinuar nga “Qendra Rajonale për Konservim dhe Restaurim për Evropën Jug-Lindore”.

Trajnimi ka për qëllim, zhvillimin dhe forcimin e njohurive për pjesën e profesionistëve të ri të sistemit të Trashëgimisë Kulturore (Institucionet Teknike në varësi të Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe profesionistë të kompanive të licensuara në restaurim dhe që kanë të paktën 3 vjet që janë angazhuar në projektim ose zbatim punimesh restaurimi).

 

 1. Thirrje për aplikim  … më shumë
 2. Formati i aplikimit … më shumë

Praktikat Profesionale

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK) dhe Universitetit Politeknik të Tiranës nëpërmjet Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), në datat 12-14 Qershor 2017 do të zhvillohet praktika profesionale e 30 studentëve të shoqëruar nga 2 petagogë dhe staf i IMK, në qytetin e Gjirokastrës, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, nën koordinimin e IMK dhe DRKK Gjirokastër.

Qëllimi i praktikës profesionale, është forcimi i bashkëpunimit midis institucioneve të trashëgimisë kulturore dhe FAU-t si institucion i arsimit të lartë, zhvillimi i njohurive dhe informimit të brezit të ri në fushën e trashëgimisë dhe të restaurimit duke rritur ndërgjegjësimin e tij.

OBJEKTE NË PROÇES RESTAURIMI

OBJEKTE NË  PROÇES RESTAURIMI

Labovë e Kryqit.

Projekti me objekt: “Ndërhyrje restauruese në Kishën Fjetja e Shën Mërisë në Labovën e Kryqit, Gjirokastër”.

Pazari i Gjirokastrës.

Projekti me objekt “Restaurimi i Pazarit të Gjirokastrës, për Blloqet B3B6, B7, B8”.

Butrint.

Projekti me objekt: “Projekt i konsolidimit të rrënojave te kisha e vogël dhe Godinës Helenistike në afërsi të Portës  së Liqenit_ Butrint/Sarandë”.

Përmet.

Projekti me objekt: Guri i Qytetit të Përmetit” dhe “ Projekt restaurimi i Kongresit të Përmetit”.

Libohovë.

Projekti me objekt: “Punime mirëmbajtje dhe vendosja e tabelës informuese në Kalanë e Libohovës”.

Mireditë/ Spaç

Projekti me objekt: “Ndërhyrje emergjente për stabilizimin e godinave të Burgut të Spaçit”.

 

Të gjitha këto objekte supervizohen nga IMK

Rehabilitimi i Kishës dhe rikonstruksioni i rrugës Kthesë e Labovës – Labovë e Kryqit

Dje, me datë 02.06.2017, në kuadër të punimeve të objektit: “Rehabilitimi i Kishës dhe Rikonstruksioni i rrugës Kthesë e Labovës – Labovë e Kryqit” u krye inspektimi në vend i ketyre punimeve në Labovë. Në ketë inspektim ishte prezent, Kryeministri Z. Edi Rama, Minsitrja e Kulturës Znj. Mirela Kumbaro, Drejtoresha e Institutit të Monumenteve të Kulturës Znj. Arta Dollani, kryetarja e Bashkise Libohovë, Znj. Luiza Mandi, përfaqësues të firmës zbatuese dhe mbikqyrësit të punimeve. Vlera e investimit për pjesën e kishës është 23,949,552.00 Lekë dhe ështe në fazën përfundimtare të saj.

Kursi Rajonal: “Promovimi i qasjeve me fokus Komunitetin – Përfshirja e Komuniteteve në Konservimin e Natyrës dhe Kulturës”.

Në datat 4-13 tetor 2016, në Rajonin e Liqenit të Ohrit, ICCROM, IUCN, ICOMOS, UNESCO, në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” dhe Qendrën Rajonale për Konservim dhe Restaurim të Evropës Juglindore, do të organizojnë kursin rajonal: “Promovimi i qasjeve me fokus Komunitetin – Përfshirja e Komuniteteve në Konservimin e Natyrës dhe Kulturës”.
Ai ka për qëllim forcimin e njohurive, aftësive dhe rritjen e ndërgjegjësimit për angazhimin e Komuniteteve në Menaxhimin e Trashëgimisë dhe në veçanti për përfshirjen e tyre në të gjitha aspektet e procesit të Trashëgimisë Botërore.
Kursi është përgatitur për një numër maksimal prej 20 pjesëmarrësish. Dhjetë pozicione do të rezervohen për ekspertë të angazhuar drejtpërdrejtë në projektin e UNESCO-BE “Drejt një Qeverisjeje të përbashkët të Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore Ndërkufitare të Rajonit të Liqenit të Ohrit”. Dhjetë vendet e mbetura do të jetë të hapura për specialistë/ekspertë të trashëgimisë kulturore, natyrore dhe mbrojtjes e mjedisit të cilët dëshirojnë të ndajnë përvojat e tyre si dhe të forcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre.
Afati i fundit për aplikim: 20 Korrik 2016
Për më shumë informacion si dhe për Formularin e Aplikimit konsultoni:

 

http://www.iccrom.org/course-on-promoting-people-centred-approaches/

Njoftim

NJOFTIM

 1. Autoriteti shites: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë

 1. Data e zhvillimit te ankandit:03.2016 ora 11:00
 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand Publik i Hapur
 3. Objekti i Shitjes: Shitja e Automjetit tip Fiat Ulysse
 4. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300
 5. Vlera fillestare: 49 152 lekë me TVSH
 6. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,

Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152.

 1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:03.2016 ora 11:00
 2. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen prane Autoritetit Shites

 

Për më shumë klikoni në:  … më shumë

NJOFTIM 4

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e katërt të hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

1. Data e zhvillimit te ankandit: 19.01.2016 ora 11:00
2. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 19.01.2016 ora 11:00
3. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Automjeti tip Fiat Ulysse, viti i prodhimit 1991, cilindra 2000, kapaciteti mbartës 2300.
4. Vlera fillestare: 76 800 lekë me TVSH.
5. Vendi i zhvillimit te ankandit: Instituti i Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri”, Sektori i Financës dhe Shërbimeve mbështetëse,
Adresa: Rr. Aleksandër Moisiu (Ish Kinostudio) nr. 76, Tiranë, nr. Tel +355 4 24 55 706 / 4 45 04 152

NJOFTIM 3

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e tretë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse, në datë 02/12/2015, ora 11:00.

 

NJOFTIM 2 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e dytë të  hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

Për më shumë klikoni linkun          …më shumë

 

NJOFTIM

 

Instituti i Monumenteve t Kultures “Gani Strazimiri”, me adresë Rr.A.Moisiu (ish-Kinostudio), Nr. 76, Tirane, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e hapur për shitjen e automjetit tip Fiat Ulysse.

 

Për më shumë klikoni linkun

 

NJOFTIM I NDRYSHIMIT TË DATËS SË ZHVILLIMIT TË ANKANDIT :     … më shumë

RESTAURIMI I KISHES SE RISTOZIT, MBORJE KORÇË

Vazhdojnë punimet në Kishën e Ristozit nga  sipermarrësi i punimeve, shoqeria  “ E shkuara për të ardhmen” sh.p.k. me administrator zotin  Kliti KALLAMATA  . Çdo hap i punimeve restauruese  ndiqet nga specialistet e Institutit të Monumenteve të Kulturës duke ruajtur vlerat e trashegimisë dhe eleminuar rrezikun e degradimit të elementeve të veçantë historik që ka ky monument kulture, si konsolidimi dhe konservimi i pikturave murale, konsolidimi i mureve dhe qemereve karakteristike per kete objekt, restaurimi i kupolës dhe çatise etj.