VKM2019-05-02T09:37:50+00:00

VKM Nr.67, datë 15,03,1965                                …më shumë

VKM Nr.82, datë 02.03.2000                              …më shumë

VKM Nr.109, datë 20.02.2003                             …më shumë

VKM Nr.170, datë 02.06.1961                               …më shumë

VKM Nr.176, date 03.05.2002                              …më shumë

VKM Nr.180, date 13.4.2000                                 …më shumë

VKM Nr.216, datë 18.4.2007                                  …më shumë

VKM Nr.218, date 10.4.2003                                 …më shumë

VKM Nr.237, datë 23.3.2011                                  …më shumë

VKM Nr.238 datë 23.3.2011                                   …më shumë

VKM Nr.283, datë 9.5.2007                                   …më shumë

VKM Nr.313, date 8.7.1999                                    …më shumë

VKM Nr.345, date 06.06. 2007                             …më shumë

VKM Nr.373, date 14.7.2000                                  …më shumë

VKM Nr.426, datë 13.7.2007                                  …më shumë

VKM Nr.429, datë 28.4.2010                                 …më shumë

VKM Nr.208, datë 10.4.2019                                 …më shumë

Udhëzim Nr.446, datë 5.7.2007                            …më shumë

Udhëzim Nr.5110, datë 13.10.2015                       …më shumë

Statuti IMK                                                               …më shumë

Rregullore e Brendshme IMK                                …më shumë